Milieu1 Milieu 2 Milieu 3

CO2 prestatieladder

De Nederlandse regering benadrukt dat klimaatverandering door CO2-emissies tot grote maatschappelijke risico’s leidt en onze welvaart bedreigt. Er wordt dus stevig ingezet op instrumenten die uiteindelijk tot lagere CO2-emissies leiden.

 

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en in de keten. Het gaat daarbij vooral om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Duurzaamheid is voor ZAVIN een belangrijk elementen in het beleid. Hierover is ZAVIN transparant door de prestaties op dit gebied op diverse manieren openbaar te maken, bijvoorbeeld in het KAM-jaarverslag en op de website.

 

 

 

 

Sinds maart 2011 is het beheer en verdere ontwikkeling van de CO2-prestatieladder ondergebracht bij de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Meer informatie over de CO2-prestatieladder vindt u hier: http://www.skao.nl/.

 

ZAVIN is per 15 januari 2016 gecertificeerd conform CO2 Prestatieladder niveau 3. Hiervoor zijn o.a. de CO2-Footprint en het energiemanagementplan ontwikkeld. Tevens is een energiebeoordeling, de directiebeoordeling uitgevoerd en zijn de sector- en keteninitiatieven bepaald. Half jaarlijk vindt de tussentijdse monitoring van de doelstellingen plaats.